Uvjeti korištenja

1. Opći dio

Ovi uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu: „Uvjeti“) portala www.digitalnozajednistvo.hr (u daljnjem tekstu: „Portal“) uređuju odnose između Korisnika portala (u daljnjem tekstu: „Korisnik“ ili „Vi“), pružatelja usluga oglašenih na Portalu (u daljnjem tekstu „Pružatelj usluge“) i vlasnika portala, trgovačkog društva EL KONCEPT d.o.o. iz Zagreba, Ulica Julija Knifer 2 (u daljnjem tekstu: „EL KONCEPT“ ili „Mi“).

Svako korištenje Portala i svih njegovih dijelova podložno je niže navedenim uvjetima. Ako ne prihvaćate ove Uvjete, dužni ste odmah prestati sa svakom uporabom ovog Portala.

2. Definicije

U smislu ovih Uvjeta, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Korisnik: korisnik kojemu je omogućen uvid u sadržaj Portala;

2. Pružatelj usluge: poslovni subjekti koji su svoje usluge ponudili na Portalu;

3.  Sadržaji na Portalu: svi podaci i sve informacije dostupni putem Portala, što uključuje, ali nije ograničeno na, podatke, informacije, tekstove, grafike, video prikaze s ili bez zvuka, naslove;

3. Zaštićeni sadržaji

EL KONCEPT je nositelj prava na Portalu i sadržajima na njemu, što uključuje i pravo na eventualnim bazama podataka sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Korisnici su ovlašteni upotrebljavati Portal, sadržaje objavljene na njemu i baze podataka samo i isključivo sukladno ovlaštenjima koja su stekli temeljem ugovora ili sukladno ovim Uvjetima (dio 5.).

EL KONCEPT je nositelj prava u pogledu dizajna Portala i njegovih karakterističnih dijelova. Navedeni sadržaji uživaju zaštitu po Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te drugim primjenjivim propisima, te se ne smiju kopirati ili na drugi način koristiti bez naše pisane suglasnosti.

Korištenje pojma Digitalno zajedništvo i digitalna solidarnost, kao i odgovarajućeg logotipa dozvoljeno je samo uz pisanu suglasnost EL KONCEPTA.

4. Ograničenje naše odgovornosti

Sve informacije i druge sadržaje koji su dostupni putem Portala prikupljamo i nudimo našim korisnicima u dobroj vjeri, pri čemu ulažemo razumne napore i pažnju dobrog gospodarstvenika kako bismo u što je moguće većoj mjeri osigurali njihovu točnost, potpunost i pouzdanost. Međutim, EL KONCEPT ne jamči, izričito ili prešutno, za točnost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije, kao niti za ažurnost postojećih i postavljanja novih sadržaja na Portal.

EL KONCEPT ulaže sve razumne napore kako bi osigurao uredno funkcioniranje Portala, ali neće biti odgovoran za povremeno i vremenski ograničeno nefunkcioniranje Portala.

Portal sadrži i informacije trećih osoba i poveznice (linkove) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja nad kojima nemamo mogućnost uređivanja. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s tim i označavaju. U svakom slučaju, ne preuzimamo odgovornost za točnost, pouzdanost ili cjelovitost tih sadržaja.

EL KONCEPT, njegovi vlasnici, direktori, zaposlenici i suradnici ne prihvaćaju i neće odgovarati za štetu ili povredu koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela Portala, što uključuje, ali se ne ograničava na sadržaj i informacije trećih osoba i poveznice (linkove) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja.

Suglasni ste i prihvaćate da EL KONCEPT neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja nastane kao posljedica Vašeg korištenja Portala i sadržaja koji se nude putem njega, što uključuje, ali se ne ograničava na sadržaj i informacije trećih osoba i poveznice (linkove) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja.

5. Prava i obveze Korisnika i Pružatelja usluge

Korisnik i Pružatelj usluge u potpunosti prihvaćaju da su odgovorni za sve posljedice koje proizlaze iz njegovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe Portala ili su vezane na podatke, materijale i informacije na Portalu.

Korisnik i Pružatelj usluge potvrđuje da su upoznati sa svim mogućnostima i ograničenjima Portala te s tehničkim zahtjevima vezanim na računalo, računalne postavke i konfiguraciju koji su potrebni za korištenje Portala.

Korisnik prihvaća da su podaci sadržani na Portalu dostupni isključivo putem pretraživanja za pojedinačnog Korisnika i samo za onu količinu podataka koju je pojedinačnim pretraživanjem EL KONCEPT učinio dostupnim. Svako drugo pretraživanje ili dohvat podataka kojim se zaobilazi redovna procedura i pretraživanja Portala (npr. putem programa za brzi dohvat velikog broja podataka u kratkom vremenskom intervalu i sl.), predstavlja povredu vlasništva EL KONCEPTA, zaštićenih autorskih i drugih prava za što Korisnik snosi materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost i bit će obvezan nadoknaditi EL KONCEPTU svu nastalu štetu.

Korisnik i Pružatelj usluge prihvaćaju da je zabranjeno korištenje Portala koje nije isključivo za osobne (vlastite) svrhe, dohvat podataka radi daljnjeg javnog objavljivanja, komercijalnog ili nekomercijalnog iskorištavanja, kao i dohvat većeg broja podataka od uobičajenog i/ili dozvoljenog, osim u slučaju kada za to postoji pisana suglasnost EL KONCEPTA.

6. Završne odredbe

EL KONCEPT izričito zadržava pravo na izmjene ili ukidanje sadržaja Portala, djelomične izmjene sadržaja stranica ili čitave ponude, pravo nadopunjavanja ili brisanja, kao i privremenog ili trajnog ukidanja Portala, i to na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, te ne odgovara za štetu nastalu zbog takvih promjena.

Isto tako, EL KONCEPT zadržava pravo promjene ovih Uvjeta bez prethodne najave ili posebne obavijesti.